O firmě - Odhady, Posudky, Projekty - fa. BEČIČKA - UNREGISTERED VERSION

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

.

Vítejte na stránkách firmy Bečička
firma Bečička je rodinná česká firma založená v roce 1998

Proč právě naše firma ...

Působnost naší firmy je v celé České republice.

U nás máte jistotu podpory za každé situace, jsme schopni řešit i velmi složité a komplexní problémy z daných oborů naší činnosti. Rádi vám budeme nápomocni radou ještě před případným zadáním prací, návrhem optimálního postupu projednání vaší věci, zadání nebo požadavku. Můžete si být také jisti naprostou diskrétností a etickým jednáním vždy ve váš prospěch jako našeho váženého klienta, a to za všech okolností. Vaší důvěrou se vaše věc stává naší věcí a vynasnažíme se, abyste s naší prací byli vždy maximálně spokojeni. I po úspěšném skončení vaší zakázky zůstáváte naším váženým klientem, kterému velmi rádi vyjdeme opět vstříc, pokud budete našich služeb kdykoli v budoucnu potřebovat.

Naše firma vám může posloužit v těchto oblastech činnosti

Oceňování - odhady cen veškerých nemovitostí formou písemných znaleckých posudků, odborné posouzení stavebně - technického stavu nemovitostí, orientační odhady cen nemovitostí, doporučení k vyjednávání o ceně, ad.
  
Odborné poradenství spojené s prodejem a nákupem nemovitostí
   
Ve spolupráci se špičkovými právníky řešení důležitých právních otázek a zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí

Znalecké posudky z oboru stavebnictví, vodohospodářské stavby, vodní hospodářství, ekonomika
ceny a odhady nemovitostí

Odborné poradenství z oboru stavebnictví, vodního hospodářství, posuzování kvality stavebních prací, expertní stanoviska, pomoc při řešení sporů, zastupování před správními orgány

P
rojekční práce pozemních staveb - projektování novostaveb a rekonstrukcí rodinných domů, domů vícebytových, administrativních budov, provozních a hospodářských budov, samostatných sklepů, skladů, dílen, garáží, aj.

Pasporty stávajících objektů, včetně staveb doplňujících užívání

Technická nivelace, vyhotovení příčných a podélných profilů objektů, nivelace v obtížných podmínkách


Projekční práce vodních staveb, například vodovody a kanalizace vnější i vnitřní, odvodnění a závlahy, studny, rybníky a nádrže, náhony, úpravy toků, stavební části vodních elektráren, jímky, bazény a filtrace, čistírny odpadních vod a další  


Projekční práce staveb krajinného inženýrství, například n
ávrhy rekultivací, liniové a plošné výsadby vegetací, parkové úpravy

Projekční práce parkovišť, hřišť, zpevněných a skladovacích ploch

Návrhy a posudky zajištění skladů a skladovacích ploch a provozů proti úniku závadných látek (například ropných látek) do podzemních a povrchových vod

Návrh a posouzení zajištění objektů před povodněmi, zaplavením, vytopením z vodních toků a nádrží, z přívalových srážek stékajících po povrchu území, z kanalizací zpětným vzdutím apod.

Posudky průtočnosti povrchových toků hydrologicko - hydraulické, posudky průtočnosti propustků a mostních těles a umístění konstrukcí nad hladinou návrhové povodně

Další hydrologické a hydraulické výpočty, například výpočet objemu a průběhu povodňových vln, výpočet transformace povodňových vln v prostoru nádrží a inundacích, výpočty ztrát tlaku v potrubí a armaturách aj.

Vypracování manipulačních řádů vodních děl tj. rybníků, nádrží, vodních elektráren, jezových zdrží apod.

A další …. Informujte se, velmi rádi se vám budeme věnovat


 
Zelená 695
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky