Obor vodohospodářský - Odhady, Posudky, Projekty - fa. BEČIČKA

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obor vodohospodářský

 Nabízíme zajištění veškerých inženýrských prací, sovisících s oborem vodní stavby a vodní hospodářství.
  Pokud postrádáme vybavení nebo personál k zajištění specifických nebo rozsáhlých prací z oboru, zajistíme tyto subodávky smluvně v nejnižších možných cenových relacích, přičemž kvalitu zpracování máte stále garantovánu autorizací, případně znaleckými posudky, které zajišťuje Ing. Pavel Bečička osobně.

   
Protože obor vodní hospodářství je obsáhlý, připomeňme některé z inženýrských činností, které do něj spadají a které rutinně provádíme:

 • projektování a případný autorský dozor vodních staveb všeho druhu od vodovodů, přes kanalizace, odvodnění, čištění odpadních vod po úpravy toků, nábřežní zdi, hráze na tocích, rybníky, odkaliště, účelové nádrže, bazény, balneotechniku, studny, jímací objekty  ad.


 • analýza odtokových poměrů  pro velké plochy i detailní řešení odtokových poměrů až po úroveň jednotlivých pozemků a staveb


 • hydraulická analýza potrubních sítí, hydraulická analýza sítí povrchového odtoku, včetně přirozených vodních toků


 • hydrologická analýza a transformace odtoku


 • návrh a posouzení staveb a/nebo úprav krajinného inženýrství


 • posouzení staveb pro skládkování z hlediska odvodnění a ochrany horninového prostředí a podzemních a povrchových vod


 • posouzení zajištění staveb a provozú, kde dochází k nakládání s látkami škodlivými vodám (ropné látky apod.)


 • návrh a posouzení technických protipovodňových opatření


 • vypracování posudků o zabezpečení povodňové ochrany objektů a/nebo pozemků


 • posouzení průtočnosti propustků pod komunikacemi a průtočnosti mostních objektů


 • do oboru patří též řešení trubních dálkovodů


 • a další

parcely
situace
analýza
topologie
nadrze
 
Zelená 695
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky